top of page

Hizmet Sözleşmesi

sözleşme.png

TARAFLAR

İşbu sözleşme ...... tarihinde merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi A1 BLOK NO:151/1C/B34 Esenler / İstanbul adresinde bulunan Esenler Vergi Dairesine 2120791880 Vergi Nosu ile kayıtlı Corporate Sense Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (İşbu sözleşmede bundan böyle CORPORATE SENSE olarak adlandırılacaktır.) ile merkezi…..,     adresinde bulunan ………… Vergi Dairesine …………….. Vergi Nosu ile kayıtlı .... (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır. Her iki taraf birlikte TARAFLAR olarak adlandırılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, CORPORATE SENSE’in MÜŞTERİ’ye kurumsal yazılım hizmetlerini geliştirmek amacıyla vereceği hizmetin hal ve şartlarıyla  MÜŞTERİ’nin kendisine verilen hizmete karşılık işbu sözleşmede belirtilen tutar, şekil, şart ve hükümler dahilinde CORPORATE SENSE’e ödeme yapmasıdır. 

3

KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

3.1.    TARAFLAR, yapacağı işleri özenle yapmayı ve Türk Ticaret Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde bu proje ile ilgili olarak haksız rekabete yol açmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. 
3.2.    CORPORATE SENSE, bu sözleşmede tanımı yapılan ve kapsamı anlatılan hizmeti MÜŞTERİ’ye sözleşmede öngörülen şekilde ve sürede sunmakla yükümlüdür.
3.3.    CORPORATE SENSE, projeler boyunca MÜŞTERİ ortamında bulunulan zamanlarda MÜŞTERİ’nin kendi personeli için belirlediği kurallara riayet edilecektir.
3.4.    MÜŞTERİ sözleşme konusu hizmetin ifası için CORPORATE SENSE personeline gerekli her türlü ortamı ve kolaylığı sağlayacaktır. MÜŞTERİ, CORPORATE SENSE personeline işbu sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda kendi tesis ve sistemlerine giriş izni verecektir. 
3.5.    CORPORATE SENSE’in tüm yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmesine ragmen söz konusu çalışmaların CORPORATE SENSE’ten bağımsız nedenlerlerle zamanında tamamlanamaması nedeniyle gecikme meydana gelmesi durumunda CORPORATE SENSE işbu gecikmeden sorumlu tutulamaz. 

3.6.    CORPORATE SENSE, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlamak için 3. Kişi, kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşmaların işbu sözleşme ile taahhüt ettiği tüm garantileri kapsadığını/kapsayacağını geri dönülemez şekilde kabul ve taahhüt eder. CORPORATE SENSE, hiç bir koşulda hizmetin aksaması ve gereği gibi yapılamamasının gerekçesi olarak 3. parti firma ve kişileri gerekçe gösteremez. 
3.7.    CORPORATE SENSE’in hizmet, destek ve garanti taahhütleri aşağıda sayılanlardan kaynaklanan talepleri kapsamaz:
•    İşbu sözleşme ve ekleri ile yazılım ve donanıma ilişkin dokümantasyona uygun olmayan kullanım, 
•    CORPORATE SENSE’in onayı olmaksızın CORPORATE SENSE tarafından gerçekleştirilmeyen veya onay verilmeksizin gerçekleştirilen değişiklikler veya hatalı sistem bakımı veya ayarı;
•    CORPORATE SENSE’in sorumluluğunda olmayan yazılımların veya ürünlerin arızaları veya işlevsel sınırlamaları yüzünden etkilenen CORPORATE SENSE desteği veya hizmeti almakta olan sistemlerin etkilenmesi;
•    CORPORATE SENSE tarafından sunulmayan kötü amaçlı (malware) yazılımlar (ör. virüs, solucan vb.); veya
•    MÜŞTERİ tarafındaki usulüne uygun olmayan kullanım, ihmal, kaza, yangın veya su kaynaklı hasarı, elektrik menşeli bozulma, nakliye veya CORPORATE SENSE’in kontrolü altında olmayan diğer nedenler; 
3.8.    Taraflar’dan birisi, diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın, bu sözleşmeyi ve/veya bu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4

HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 

Ödemeler müşterinin kendi tanımlamış olduğu kart bilgilerinden web sitesi üzerinden oluşturmuş olduğu sipariş bedeli olarak aylık olarak çekilecektir.

12 ay sonunda güncellenecek olan fiyatlar üzerinden yeni satın alma işlemi yapılacak ve sözleşme yenilenecektir.

5

SÜRE VE FESİH 

5.1.    İşbu sözleşme, TARAFLAR’ca imzalandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girecek olup; TARAFLAR’ın sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam ve ayıpsız olarak yerine getirene kadar devam eder.
5.2.    Sözleşmenin süresinin bitmesi ile TARAFLAR’ın 60 gün öncesinden ihbarı ile sözleşme kendiliğinden son bulacaktır. Herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sözleşme kapsamında verilen bakım ve geliştirme hizmetleri yıllık olarak Corporate Sense'in web sitesinde belirlemiş olduğu fiyatlardan yenilenerek devam edecektir.
5.3.    TARAFLAR’dan birinin iflası, borçlarını ödemede acze düşmesi veya konkordato ilan etmesi durumlarında diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Bu halde haklı fesih hükümleri uygulanır. 
5.4.    Sözleşmenin sona ermesi ve hizmetlerin durdurulması durumunda CORPORATE SENSE tarafından tüm verilerin MÜŞTERİ’ye teslimi sağlanacaktır.

6

GİZLİLİK

6.1.    İşbu Sözleşme kapsamında paylaşılan ve ifşa sırasında gizli oldukları belirtilen veya ifşa koşullarından bilginin gizli tutulması gerektiği makul bir şekilde anlaşılan, bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilecektir.  (MÜŞTERİ’nin gizli bilgileri olan müşterilerine ait isim, ünvan ve iletişim bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik, hukuki bilgiler ve bunlarla da sınırlı kalmaksızın edinilen diğer tüm bilgiler gizli bilgidir ve sır olarak kabul edilir. 
6.2.    Gizli bilgiler, sadece sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek veya işbu sözleşme kapsamındaki haklardan yararlanmak için kullanılabilir ve yalnızca bu amacı desteklemek için gizli bilgileri bilmesi gereken çalışanlar, temsilciler veya yüklenicilerle paylaşılabilir.  
6.3.    Gizli bilgiler, bilgilerin ifşa edildiği tarihten sonra süresiz olarak gizli bilgi olma özelliğini koruyacak olup yetkisiz kullanımı veya ifşayı önlemek için makul bir önlem düzeyi kullanılarak korunacaktır. Ayrıca bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde MÜŞTERİ’nin yazılı onayı/izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklanmayacağını CORPORATE SENSE geri dönülemez şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.4.    Tüm Gizli Bilgiler ve bunların kopyaları, TARAFLAR arasındaki müzakerelerin tamamlanması ya da iptal edilmesini takiben ve ifşa eden tarafın yazılı talebi üzerine ve söz konusu yazılı talebin alınmasından itibaren otuz (30) gün içerisinde ifşa eden tarafa iade edilecektir.
6.5.    CORPORATE SENSE, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup; çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca CORPORATE SENSE, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde MÜŞTERİ’ye karşı sorumludur. 

7

GENEL HÜKÜMLER

7.1.    İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, resmi mercilerin kararları, kanun hükmünde kararnameler, olağan üstü haller vb. gibi TARAFLAR’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca TARAFLAR’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf işbu sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. 
7.2.    Uyuşmazlıklar karşılıklı görüşmeler ile çözümlenir. Bu görüşmelerden 15 (onbeş) gün içinde sonuç alınmaz ve bu durum MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak hüküm altına alınırsa; Taraflar yargı yoluna başvurmakta serbest kalacaklardır. İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri kesin olarak yetkilidir. 
7.3.    Taraflar’ın yukarıda Madde 1’de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. 
7.4.    İşbu sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir. 
7.5.    Sözleşmede tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

bottom of page